UPDATE – AUGUST 2022

La peste jumătate de an după ce zeci de mii de români au fost amendați degeaba a ieșit ordinul de ministru care spune exact ce aveți de făcut să vă recuperați banii pentru amenzile plătite.

Modelul Cererii de restituire poate fi descărcat AICI.

📌Dacă încă nu ați plătit amenda primită, NU o mai plătiți, se anulează automat și se șterge din istoricul fiscal, nu trebuie să mai faceți nimic.

📌Dacă ați plătit amenda, aveți 90 de zile la dispoziție să cereți statului român banii înapoi. Evident, trebuie să depuneți o cerere – modelul mai jos, pun și link în comentarii – la organul fiscal unde aveți domiciliul, atenție, nu unde ați primit amenda.

Puteți depune cererea în persoană sau prin împuternicit, o puteți depune și online pe Spațiul Virtual Privat.
Cererea trebuie să fie însoţită de copiile procesului verbal de constatare a contravenţiei şi documentul vostru de plată prin care dovediți că ați achitat amenda.

În maximum 45 de zile de când faceți cererea sunt OBLIGAȚI să o soluționeze.

Mai jos găsiți modelul de contestație a amenzii primite pentru nerespectarea obligației de a completa Formularul digital de intrare în România (PLF).

Documentul editabil poate fi descărcat AICI.

Pentru cei care deja s-au întors în străinătate –  faceți poze / scanați documentele originale (să aveți dovada documentelor), apoi trimiteți originalele prin poștă recomandată – tot așa, pentru dovadă. Taxa de timbru se poate plăti și online.

Modelul contestației:

Către,

JUDECĂTORIA …

            Subsemnatul/a, _________________, cu domiciliul în mun. …, str. …, nr. …, având C.I., seria …, nr. …, CNP …, în calitate de petent,

în contradictoriu cu:

Direcția de Sănătate Publică Județeană…./ a Municipiului București …, cu sediul în …, jud. …, str. …, nr. … și

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în …, jud. …, str. …, nr. ….

în temeiul art. 31 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, formulez în termen legal:

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

Împotriva Procesului-verbal Seria … nr. …, emis în data de … de către Direcția de Sănătate Publică Județeană…./ a Municipiului București, prin care subsemnatului/ei i s-a aplicat amenda contravențională în cuantum de … RON, pentru nerespectarea obligației de a completa Formularul digital de intrare în România, prin care vă solicit:

  • ANULAREA procesului-verbal Seria ……., întrucât este NELEGAL și NETEMEINIC întocmit și, drept consecință, EXONERAREA subsemnatului/ei de sancțiunea contravențională constând în amenda în cuantum de …… RON;

Pentru următoarele:

MOTIVE

În fapt,

Subsemnatul/a am revenit în Romania la data de ……….. din …….. și am fost sancționat/ă la data de … deoarece nu aș fi completat Formularul PLF.

Pe această cale, arăt faptul că am completat în mod corect Formularul PLF și am respectat toate prevederile legale în materie cu privire la acest formular (atașez dovada)  sau

fac parte dintr-o categorie exceptată prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (atașez dovada).

Față de cele mai sus precizate, vă rog să dispuneți anularea  procesului-verbal Seria ……  încheiat în data de …….., întrucât este nelegal și netemeinic întocmit și, drept consecință, exonerarea subsemnatului/ei  de la sancțiunea contravențională constând în amenda în cuantum de …. ron.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 31 și 32 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor coroborat cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.

În dovedire, solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri- dovada completării formularului sau dovada că fac parte dintr-o categorie exceptată de lege.

Solicit judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depun prezenta plângere împreună cu anexele, în două exemplare, un exemplar pentru instanță și un exemplar pentru a fi comunicat intimatului.

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 de lei. (taxele judiciare de timbru se achită la primărie sau în sistem on-line)

Data,                                                                                                                 Semnătura,

PARTENERI