Școlile și grădinițele din România pot fi modernizate din punct de vedere termic prin  Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ,  derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și  finanțat din Fondul pentru Mediu.

Programul finanțează primăriile cu 90% din valoarea acestor investiții pentru unitățile de învățământ.

Găsiți mai jos detaliile programului conform Ghidului de Finanțare

Lansare sesiune: 15 septembrie 2021, ora 10:00

Închidere sesiune: 16 noiembrie 2021, ora: 16:30

Buget aprobat: 1,40 miliarde lei

Depunere proiect la Administratia Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:

  • îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii;
  • introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  •  implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
  • optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unităţi individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea;
  • orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.).

Beneficiari eligibili

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului Bucureşti, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma maxima care se poate solicita:

  • 500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;
  • 3.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 5.001 locuitori.

Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.

Contributie proprie

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Contribuția proprie este de minim 10% din cheltuielile eligibile.

Categorii de cheltuieli eligibile

a) cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică şi studii, respectiv poziţiile 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadrual devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

b) cheltuielile cu consultanţa, respectiv poziţia 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

c) cheltuielile pentru investiţia propusă, conform criteriilor de eligibilitate prevăzute la 10;

d) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 4.000 lei, inclusiv TVA;

e) cheltuieli privind expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri conform reglementărilor în vigoare, învederea încadrării într-o clasă de risc seismic; autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 10.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire;

f) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.

Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuţiei proprii prin proiecte ori programe cu finanţare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene.