Viziunea strategică de dezvoltare regională sud-vest în următorii ani are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii.

Vor fi finan’ate cu fonduri europene domenii diverse precum inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea, infrastructura educațională, turism și patrimoniu cultural și dezvoltare teritorială integrată.

Peste 1,2 miliarde de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și bugetul de stat vor fi alocați pentru investiții în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin (varianta 2 Aprilie 2021) intermediul celor 8 Axe Prioritare ale Programului Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027 (varianta 2 Aprilie 2021):

AXA PRIORITARĂ 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

Buget propus (euro) FEDR: 183.094.000 Euro

Obiective specifice

OP 1/ OS 1 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Tipuri de proiecte

Capacitati de cercetare-inovare la nivel regional in domeniile RIS 3 prin operatiuni de tipul:

• Dezvoltarea infrastructurilor de CDI la nivel regional în vederea creșterii capacității lor de CI și de transfer de cunoștințe prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de cercetare, etc, care pot deservi cerințele de inovare ale ale mediului de afaceri
• Activitati de cercetare-inovare si investitii in organizatiile CDI si orientarea cercetarii spre nevoile identificate in procesul de descoperire antreprenoriala desfasurat la nivel regional;
• Activitati de cercetare-inovare si investitii in intreprinderi necesare pentru validarea unui concept inovativ si orientarea catre piata;
• Abordare integrată pe lanţul valoric al inovării – activităţi CDI, valorizare produse/ servicii,
• Susţinere pentru activităţi de CDI pe domeniile de specializare inteligenta regionale;

Transfer tehnologic in domeniile RIS 3 regional:

• Investitii in IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic, inclusiv achizitia de servicii de la organizatii care desfasoara CDI sau entitati de transfer tehnologic;
• Sprijin pentru adoptarea tehnologiilor avansate;
• Sprijin pentru trecerea de la concept până la produs, dezvoltarea unui prototip minim viabil (MVP) (finanțare de tip proof of concept, inclusiv pentru inovatori persoane fizice care sunt obligați să își înființeze firme dacă se califică pentru finanțare – start-up-uri inovative)
• Facilitarea proceselor de transfer tehnologic la nivel de companii și alte organizații;

Buget propus (euro) FEDR: 58.546.000 Euro

OP 1 / OS 3 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

Tipuri de proiecte

Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in microintrepinderi si IMM-uri, prin:

   • Dezvoltarea/imbunatatirea capacitatilor tehnologice, implementarea de noi modele de afaceri, internaționalizare;
   • sprijinirea microîntreprinderilor prin investiții în active fixe (corporale și necorporale) în vederea creșterii rezilienței lor pe piață, pe termen mediu și lung;
   • sprijinirea IMM-urilor prin investiții în active fixe și/sau necorporale pentru dezvoltarea/;
   • activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).
   • activități de implementare și certificare a sistemelor de management a calității, calitatii mediului sau sănătăţii, management organizational,
   • promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specific

Devoltarea antreprenoriatului prin:

   • înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor industriale cu impact la nivel regional;

Buget propus (euro) FEDR: 124.548.000 Euro

OP 1 / OS 4 Dezvoltarea abilitatilor pentru speciaizare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat

Tipuri de proiecte

   • Sprijin pentru consolidarea si operationalizarea retelei regionale a facilitatorilor de descoperire antreprenoriala;
   • Rețeaua de laboratoare de proiecte, în cadrul căreia se vor oferi cursuri de formare și asistență în elaborarea proiectelor pentru potențialii beneficiari;
   • Un mecanism de validare bazatpe evidențe a propunerilor de domenii sau nișe, astfel, după o primă identificare prin workshopuri a unor domenii/nișe promițătoare,
   • Sustinerea colaborarii intre universitati, entitatile de cercetare si mediul de afaceri (de exemplu dezvoltarea in parteneriat a unei nou curricule, traininguri specializate pentru a raspunde nevoilor industriei, etc)
   • Dezvoltarea unor competențe profesionale in ceea ce priveste adoptarea tehnologiilor avansate in domeniile de specializare inteligenta.
   • Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul acestei axe prioritare.

Buget propus (euro) FEDR: 5.728.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor

Buget propus (euro) FEDR: 113.184.000 Euro

Obiective specifice

OP 1 / OS 2 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

Tipuri de proiecte

APL:

   • Solutii de digitalizare si interoperabilitate a serviciilor publice si crearea unor infrastructuri centralizate pentru a putea permite accesul si crearea de servicii TIC, inclusiv asigurarea unei cooperari intre serviciile administratiei publice locale si institutiile publice;
   • Sprijin pentru intervenții de tip smart-city, aplicații și soluții/servicii digitale oferite cetățenilor în scopul creșterii calității vieții), etc.) aplicabile in zone urbane sau zone funcționale urbane;

IMM:

Digitalizarea in beneficiul IMM cuprinde doua tipuri de actiuni de finanțare: finantare pentru IMM-urile non-IT care vor să se digitalizeze si finantare pentru IMM-urile IT care vor să dezvolte produse, servicii si tehnologii inovatoare

1. Digitalizare in beneficiul IMM-urilor: sustinerea si dezvoltarea produselor si serviciilor digitale; sprijin pentru activități economice electronice și procese economice în rețea; adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri,
2. Sustinerea si dezvoltarea produselor si serviciilor digitale;

Aceata actiune se adreseaza firmelor IT inovatoare. În cadrul proiectelor se vor dezvolta tehnologii în domeniile de specialziare inteligenta identificate prin RIS 3, precum si in domenii ca: IoT, cyber security; big data; inteligență artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR); tranzacții electronice; e-guvernare/e-administrație/e-sănătate/e-educație; digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Buget propus (euro) FEDR: 113.184.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 3 – Eficienta energetica si infrastructura verde

Buget propus (euro) FEDR: 237.051.000 Euro

Obiective specifice

OP 2 / OS 1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Tipuri de proiecte

 1. Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie;
 2. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie;

Buget propus (euro) FEDR: 161.363.000 Euro

OP 2 / OS 7 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

Tipuri de proiecte

 1. Sprijin pentru conservarea, extinderea sau imbunatatirea infrastructurii verzi (parcuri, zone din orase, gradini, acoperișuri verzi, grădini urbane etc)

Buget propus (euro) FEDR: FEDR: 75.688.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 4 – Mobilitate urbană durabilă

Buget propus (euro) FEDR: 138.268.000 Euro

Obiective specifice

OP 2 / OS 8. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Tipuri de proiecte

 1. Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil:
   • Infiintarea, dezvoltarea si optimizarea sistemelor de transport public prin investitii in achizitia de material rulant de transport urban curat, sustinerea infrastructurii de transport urbane curate,clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie; inclusive modernizarea/reconfigurarea tramei stradale;
   • coridor de mobilitate, alcătuit din unul sau mai multe propuneri/proiecte din PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul autorității publice locale care să sprijine transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor;
   • Dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru o utilizare eficienta a transportului public;
   • Achizitia de mijloace de transport ecologice pentru transportul elevilor
   • Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
   • îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun;
   • Infrastructuri pentru combustibili alternativi, statii/puncte de incarcare;
   • Realizarea de sisteme de tip park and ride;
   • Sprijinirea realizarii/modernizarii de infrastructuri pentru deplasari nemotorizate:
   • Crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni, investiții în infrastructura pentru ciclism, sisteme de inchiriere biciclete, etc
   • Masuri de sprijin a autoritatilor si institutiilor publice in elaborarea/actualizarea PMUD, in operationalizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători

2. Digitalizarea transportului urban

   •  masuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e – ticketing pentru călători, sistematizarea intersectiilor etc.)

Buget propus (euro) FEDR: 138.268.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 5 – Accesibilitate si conectivitate la nivel regional

Buget propus (euro) FEDR: 145.538.000 Euro

Obiective specifice

OP 3 / OS 3 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Tipuri de proiecte

 1. Modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directa sau cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
 2. Sprijin pentru investitii care vizeaza solutii de decongestionare a traficului in mediul urban;

Buget propus (euro) FEDR: 145.538.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 6 – Educație modernă și incluzivă

Buget propus (euro) FEDR: 80.935.800 Euro

Obiective specifice

OP 4 / OS 2 Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

Tipuri de proiecte

 1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antepreșcolar și preșcolar – construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
 2. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar, secundar, inclusiv învățământ special – construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul primar, secundar (scoli gimnaziale, licee si colegii teoretice
 3. Investiții în infrastructura de învățământ profesional şi tehnic/ învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă) – construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
 4. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar – construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul terțiar

Buget propus (euro) FEDR: 71.935.800 Euro

OS d(v) consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Tipuri de proiecte

 1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și preșcolari/centrelor multidisciplinare de tineret

Buget propus (euro) FEDR: FEDR: 9.000.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă

Buget propus (euro) FEDR: 89.557.000 Euro

Obiective specifice

OP 5 / OS 1 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane

Tipuri de proiecte

1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale in mediul urban;

   • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice de categoria A si a celor de categoria B din mediul urban;
   • Zonele centrale istorice și zonele construite protejate aflate pe lista monumentelor de patrimoniu;
   • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
   • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
   • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia,

2. Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice, în zone care dispun de un potențial turistic valoros;

   • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
   • obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică
   • trasee turistice/tematice, locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere, piste de biciclete

3. Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;

   • Revitalizarea zonelor centrale ale localităților urbane;
   • Spatii/zone publice din interiorul localităților urbane, inclusive amenajări de locuri de joacă pentru copii precum și zone și echipamente pentru activități sportive de întreținere pentru tineri și adulți de tipul fitness în aer liber
   • Cladiri cu functiuni culturale;
   • Pasaje pietonale

Buget propus (euro) FEDR: 71.935.800 Euro

OP 5 / OS 2 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane

Tipuri de proiecte

 1. Dezvoltarea patrimoniului turistic cultural, în special în zone rurale care dispun de un potențial turistic valoros (in special obiective de patriomoniu UNESCO sau categoria A)

Buget propus (euro) FEDR: FEDR: 13.420.000 Euro

AXA PRIORITARĂ 8 – Asistență tehnică

Buget propus (euro) FEDR: 35.820.200 Euro

Obiective specifice

OS 3 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Asigurarea funcționării sistemului de managementInformare și comunicare

   • Pregătire, implementare, monitorizare și control
   • Evaluare și studii, colectare de date
   • Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale partenerilor relevanți

Buget propus (euro) FEDR: 35.820.200 Euro