Iluminatul public stradal din România s-ar putea moderniza prin proiecte finanțate din  Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public,  derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și  finanțat din Fondul pentru Mediu.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu, care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie şi, implicit, factura publică.

Finanțarea se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Detaliile programului le găsim în  Ghidul de Finanțare, care se află momentan în dezbatere publică

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile

 • Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, dupa cum urmează:

a) unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 5.000 locuitori – maximum 1.000.000 lei;

b)unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 5.001 locuitori – maximum 2.000.000 lei.

 • Numărul de locuitori se stabileşte luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Naţional de Statistică.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către UAT care îndeplinesc cumulative următoarele criterii:

a) acţionează în nume propriu;

b) nu au fost condamnate pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

e) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) este prevăzut a se realiza în intravilan, pe domeniul public/privat, aflat în proprietatea/administrarea solicitantului sau a autorității deliberative a acestuia;

b) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public şi ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat asumate prin cererea de finanţare;

d) cuprinde şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie;

e) demonstrează economie de energie de minimum 25%;

f) corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele cerinţe minime:

   • domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală;
   • puterea nominală totală (inclusiv pierderile din alimentare, sistem optic, sursa): se va indica în clar.
   • cu protecție la supratensiuni de comutaţie, supratensiuni permanente, suprasarcină, scurtcircuit, supra-încălzire;
   • tensiune nominală: 230 V;
   • frecvența nominală: 50 Hz;
   • factor de putere: minim 0,9;
   • grad de protecție: minim IP65;
   • rezistența la impact a întregului aparat de iluminat: minim IK09;
   • elementul difuzant (dispersorul): sticla sau policarbonat stabilizat UV;
   • eficacitate luminoasă netă (inclusiv pierderile din alimentare, sistem optic, sursă): minim 150 lm/W;
   • indicele de redare a culorilor: Ra ≥70;
   • temperatura de culoare Tc (situată în intervalul): 3000 – 4.000 K ± 5%;
   • carcasa din aluminiu turnat sub presiune sau alt material rezistent la UV;
   • sistem de prindere diametru: ø40 ÷ ø65;
   • durata de viață nominală: minim 75.000 ore, L80B10, certificat de producătorul de aparate de iluminat. Se va prezenta raport de testare LM80 pentru fiecare aparat de iluminat ofertat. Ținând cont de metoda de calcul TM21, conform IEC62717
   • garanție aparat de iluminat: 5 ani;
   • protecție la supratensiune: minim 10kV;
   • vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare;

g) sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

Îmbunătățirea siguranţei urbane şi a serviciului oferit cetăţenilor prin:

   • creşterea proactivităţii: identificarea automată a defecţiunilor înainte de sesizările cetăţenilor sau ale echipelor de întreţinere ale autorității contractante sau ale contractanţilor acesteia.
   • intervale de aşteptare mai scurte pentru reparaţii: deoarece identificarea defecţiunii este automatizată şi natura problemei este mai clară, reparaţiile pot fi efectuate mai repede şi mai eficient.
   • o scădere semnificativă a numărului de apeluri din partea cetăţenilor (reducând astfel sarcina administrativă).

Îmbunătăţirea productivităţii şi a gestionării costurilor cu iluminatul stradal prin:

   • utilizarea relevantă a noilor tehnologii, sisteme de comandă şi control, variaţia consumului electric în funcţie de nevoile reale, iluminare dinamică şi LED-uri.
   • identificarea variaţiilor energetice (de exemplu, defectarea funcției de modulare a consumului electric în funcţie de nevoile reale, fraudă, defectarea detectării prezenţei – senzor de mișcare) şi remedierea problemelor.
   • actualizarea instrumentelor informatice pentru facilitarea codificării echipamentelor la birou sau pe teren, înregistrarea şi analizarea mai bună a fiecărui eveniment pe fiecare echipament şi analizarea consumului de energie electrică, luând în considerare variaţia de putere şi înlocuirea corpurilor de iluminat cu LED-uri în timp.
   • optimizarea consumului de energie pentru iluminatul stradal.
   • identificarea defecţiunilor va fi precisă, permiţând alocarea celor mai relevante resurse.Certificări şi omologări aferente sistemelor de telegestiune:

Soliditatea soluţiei şi stabilitatea companiei în mediul de iluminare stradală la distanţă trebuie dovedite prin furnizarea următoarelor certificate:

   • ISO/IEC 27001:2013

Sistem de management al securităţii informaţiilor

   • Furnizare de soluţii de reţele de comunicaţii şi sisteme de telemetrie pentru reţele de iluminat public SR EN ISO 14001:2015

Sistem de management de mediu: SR EN ISO 9001:2015

   • Sistem de management al calităţii: Certificat de conformitate TALQ

Pentru a demonstra că iluminatul inteligent şi componentele sistemului pentru oraşe inteligente de la diferiţi furnizori sunt interoperabile, sunt acceptabile soluţiile certificate TALQ. Doar produsele care sunt certificate de Consorţiul TALQ au permisiunea afișării siglei TALQ-Certified.

Soluţia de iluminat stradal inteligent propusă trebuie să aibă următoarele capacităţi:

La nivelul aparatelor de iluminat şi al sistemului de iluminat:

   • gestionarea individuală a fiecărui aparat de iluminat din oraş
   • parametri electrici detaliaţi, feedback precis în timp real
   • funcţionare autonomă cu posibilitatea de a introduce modificări și a face interogări în timp real
   • mecanism de siguranţă, care să permită o funcţionare adecvată la întreruperea comunicării din cauze neprevăzute
   • unitate de comandă şi monitorizare a segmentelor cu instalare în punctul de aprindere
   • reţeaua de iluminat stradal să rămână alimentată în timpul zilei
   • dispozitive de control individual disponibile în mai multe variante constructive, adaptabile la diferitele aparate de iluminat existente în oraş: aparate de iluminat arhitecturale (unde nu se dorește dispozitiv de control extern, dispozitivul trebuie să poată fi înglobat în aparat; cu priză NEMA, priză ZHAGA; să poată funcționa și cu lămpi tradiționale, CF, HID cu balast electronic
   • capabilităţi de actualizare OTA
   • durată de viaţă de cel puţin 10 ani
   • punere în funcţiune rapidă prin poziționare globală GPS

Tehnologia de comunicare:

   • reţea securizată privată
   • comunicare criptată sigură
   • consum redus de energie
   • acoperire şi pătrundere optime (comunicarea în RF preferată)
   • căi de comunicare redundante
   • capacitate de a gestiona mai multe dispozitive (de ordinul sutelor sau miilor)
   • fără costuri suplimentare pe utilizare (frecvenţă fără licenţă)
   • posibilitatea de a utiliza reţeaua de comunicaţii pentru alte aplicaţii aferente oraşelor inteligente
   • capacitate de integrare cu alte tehnologii de comunicare

Aplicaţie software:

   • licenţă SaaS in Cloud/locală pe server beneficiar
   • interfaţă rapidă, cu disponibilitate ridicată
   • interfeţe grafice web 100% în HTML5
   • gestionarea accesului şi a autorizaţiilor, pe diferite niveluri ale utilizatorilor
   • afişarea hărţii cu filtrare avansată şi selectare directă a obiectelor
   • capacităţi de programare, programe de control al timpului
   • grupare şi regrupare flexibilă a dispozitivelor pentru atribuirea programelor
   • alerte în timp real
   • rapoarte şi analize configurabile şi complete
   • gestionarea consumurilor
   • trebuie să sprijine sisteme de iluminare dinamice: senzori de lumină, senzori de mişcare
   • gestionarea activelor
   • înlocuirea preventivă a stocurilor: lămpi şi aparate de iluminat
   • stocarea datelor istorice
   • export/import de date CSV
   • plan de backup/redresare – pentru a vă asigura că nu se pierde mai mult de o zi din datele colectate de controlerele aparatelor de iluminat
   • integrare API
   • integrare cu platformele pentru oraşe inteligente: TALQ, Cisco

Soluţia de gestionare în profunzime a sistemului de iluminat trebuie să ofere un feedback precis în timp real al oricărei schimbări apărute în reţea, reduce pierderile de energie şi oferă instrumente avansate de optimizare a întreţinerii. Ar trebui să fie compatibilă cu infrastructura nouă şi existentă, pentru a economisi bani şi a transforma reţeaua de distribuţie existentă într-o infrastructură inteligentă a viitorului. Configurarea ar trebui să contribuie la transformarea sistemului de iluminat stradal caracterizat printr-un consum ridicat de energie, întreţinere costisitoare şi dificultate de utilizare într-o infrastructură pentru oraşe inteligente.

Soluţia ar trebui să cuprindă controlere hardware (cu diverşi factori de formă şi opţiuni de montare), infrastructura tehnologiei de comunicare, platforma SMC şi IoT. Soluţia ar trebui să cuprindă controlere hardware (cu diverşi factori de formă şi opţiuni de montare), infrastructura tehnologiei de comunicare, SMC şi platforma IoT.

Soluţia ar trebui să suporte în totalitate: Funcţionalităţi de pornire/oprire, variere inteligentă a luminozităţii, programare inteligentă, grupare, detectarea defecţiunilor lămpii, dispozitive de localizare GPS montate pe stâlpi, gestionarea inventarului reţelei de lămpi pentru iluminatul stradal şi crearea de comenzi de lucru pentru tehnicienii din teren.

Soluţia ar trebui să suporte toate protocoalele de variere a luminozităţii precum 0-10V, 1-10V și interfaţa digitală adresabilă pentru iluminat ar trebui să suporte diferite opţiuni de montare, inclusiv în interiorul aparatului de iluminat, în interiorul stâlpului, compatibilitatea cu prize NEMA şi ZHAGA.

Soluţia ar trebui să sprijine integrarea unei multitudini de senzori şi programe de completare terţe destinate oraşelor inteligente pentru a funcţiona ca o singură soluţie, fără sincope. Aceasta ar trebui să includă posibilităţile de mai jos, în general, dar, în mod specific, senzori de mediu, siguranţă publică, detectarea pietonilor şi a vehiculelor, deschiderea uşilor de pe stâlp, încărcătoare pentru maşini electrice şi parcări inteligente;

h) prevede realizarea iluminatului stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal; nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus.

Cheltuieli eligibile

a) cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică (pct. 3.4, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 7% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

b) cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 3% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

c) cheltuielile pentru investiţia de bază:

   • achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, înlocuire/modernizare puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armături;
   • achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimarecare permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie. Sistemul de dimare este eligibil în condițiile în care puterea nominală a corpurilor de iluminat propuse prin proiect este mai mare de 75 W (pentru categorii de drum corespunzătoare claselor de iluminat M1-M4;
   • achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune.

d) cheltuieli pentru informare și publicitate conf capitolului 5.4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, în limita a 1.000 lei/obiectiv de investiție;

e) TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Valoarea estimată a proiectului nu este limitată. Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi pragurile prevăzute la punctul 1. Diferenţa va trebui asigurată de beneficiar drept contribuţie proprie.